Golden Dawn

[in English]

Golden Dawn var en esoterisk og magisk orden som ble grunnlagt vårjevndøgn 1888 i England av de tre lederne for den frimureriske rosenkorsordenen S.R.I.A. (Societas Rosicruciana in Anglia) Dr. William Robert Woodman, Dr. William Wynn Westcott, og Samuel Liddell MacGregor Mathers. I motsetning til andre ordener fokuserte GD på de mer praktiske sidene av den esoteriske lære. Teurgi, åndelig utvikling og magisk rituelt arbeide sto sentralt i tradisjonen. Et annet revolusjonerende trekk ved GD er at ordenen allerede fra øyeblikket den så dagens lys aksepterte kvinner som medlemmer på lik linje med menn.

Ordenssystemet som sådan er, som de fleste andre ordener, basert på innvielsesritualer som gradvis skal føre den søkende til høyere insikter. Golden Dawn  var den første av to ordener, en ytre og en indre orden. I den ytre orden lærte man Hermetisk Kabbalah, og personlig utvikling gjennom studiet av de fire klassiske elementene, astrologi, tarot og divinasjonsteknikker. I Den Indre Orden som kaltes Rosae Rubeae et Aureae Crucis ga en mer solid innføring i rituell magi, skrying, astrale reiser og alkymi. I Golden Dawns mytiske overbygning skal det også ha eksistert en “Tredje Orden” bestående av “Secret Chiefs” som kommuniserte med lederne for den andre ordenen.

De grunnleggende dokumentene i systemet er de såkalte “siffer-/kodemanuskriptene” som ble funnet av Dr. Westcott i biblioteket til hans avdøde venn Kenneth MacKenzie. Disse dokumentene viste seg, da koden de var skrevet i var tydet, å danne skjelettet for en magisk-initiatorisk orden.

MacGregor_Matherswestcottwoodman1a

Ordenssystemet:

Den første eller ytre orden; The Society of the Golden Dawn, består av fire grader som svarer til de fire elementer og de fire laveste Sephiroth på det kabbalistiske Livets Tre. Før disse gradene finnes en neofyttgrad eller gjestegrad som har sin plass utenfor treet så vel som utenfor den virkelige ordenen.

Denne første graden eller neofyttgraden bør likevel ikke avskrives som uviktig og tolkes av mange som like sentral som de neste fire gradene til sammen. En vanlig tolkning er å se på Neofyttgraden som den første graden, de fire elementgradene som den andre og Portalgraden som den tredje av gradene i den ytre orden. Dette er ikke nødvendigvis den beste måten å se det på, men tjener som en god påminnelse om hvor viktige Neofytt- og Portalgradene er som overganger fra den ytre verden til ordenen og fra den første orden til den annen.

Gradene i GD betegnes av en tittel og to siffer med et likhetstegn mellom hvor det første sifferet betegner graden og det andre hvilken av de kabbalistiske Sephiroth på Livets Tre man arbeider med i graden. Denne måten å sette opp gradene på har Golden Dawn arvet av en eldre orden som het Gold und Rosencreutz (Gull og Rosenkorsordenen), som anses for å være den andre av Golden Dawns “foreldre” ved siden av SRIA. Vi kan også merke oss at navnet på Golden Dawns indre orden, “Rosae Rubae et Aurum Crucis” betyr “Den Røde Rose og Det Gylne Kors”.

Opprinnelig lå det meste av magisk arbeid i den indre orden, men i nyere manifestasjoner av ordenen har dette arbeidt, i varierende grad fra orden til orden, blitt lagt ut i den ytre orden.

Diagramet under viser Gradene i første, andre og tredje orden på livets tre:

325px-Goldendawntree

Neofytgraden 0=0:

I denne graden jobber medlemet først og fremst med forvisende og balanserende ritualer for å forberede seg på arbeidet i elementgradene. Graden svarer ikke til noe element, noen planet eller noen av Sephiroth fra livets tre. Snarere ble Neofyttene i Golden Dawn oppfordret til å studere alle elementer, planeter og zodiakale tegn, samt en del kabbalistiske og alkymiske prinsipper for å forberede seg på arbeidet i de høyere gradene.

Juniorus-/Zelatorgraden 1=10:

1=10-graden beskjeftiger seg i all hovedsak med arbeid som kan relateres til elementet Jord og til den tiende av de Kabbalistiske Sephiroth; Malkhut. I denne graden skal den initierte i hovedsak arbeide for å balansere og harmonisere sin materielle tilværelse for slik å muliggjøre arbeidet med de høyere aspektene av menneskets væren.

Theoricusgraden 2=9:

I denne graden arbeider den magikeren med det niende Sephiroth; Yesod og med elementet Luft. Planetene Luna og Saturn hører også inn under denne graden. I Theoricusgraden begynner også arbeidet med å forstå Tipharets natur som er hovedmålet for hele den ytre orden. Det er også her man danner en basis på et psykologisk og åndelig nivå før man starter arbeidet med de mer ekstreme og mindre balanserte kreftene i Practicus- og Philosophusgradene. Golden Dawns tradisjonelle lære om Geomanti utgjør også en del av studiene i 2=9-graden.

Practicusgraden 3=8:

Practicusgraden er den første graden i Golden Dawn-systemet som ikke er plasert på midtsøylen på livets tre, men på den såkalte mildhetens søyle. I denne graden arbeider den søkende med ting som  kan relateres til elementet vann, Hod-sfæren på Livets Tre og planetene Merkur og Jupiter. I Practicusgraden skal studenten ha et fokus på å balansere og harmonisere sitt følelsesliv for å muliggjøre det gylne daggryet i Tiphareth og 5=6-graden.  Som en del av arbeidet i Practicus skal studenten også sette seg inn i Golden Dawns tradisjonelle lære om Tarot.

Philosophusgraden 4=7:

Slik som Practicusgraden er plassert på Mildhetens søyle er Philosophusgraden plassert på strenghetens. I Philosophusgraden arbeider den søkende med ting som relaterer seg til Hods sfære på Livets tre og med elementet ild. Planetene som korresponderer med Philosophusgraden er Venus og Mars.  I denne graden arbeider den initierte med å balansere den rene ur-energien i sin fornemmelsessfære. En annen del av arbeidet i Philosophusgraden er å sette seg inn i og arbeide med Golden Dawns tradisjonelle system for talismanmagi.

Portalgraden:

På samme måte som den ytre orden har en gjestegrad finnes det også en grad for de som forbereder seg på møtet med sin høyere genius og på inntrede i den indre orden. Dette er portalgraden hvor magikeren møter alle de utfordringene som ikke har vært behandlet i de tidligere gradene, før solen endelig står opp og kandidaten trer inn i den indre orden som en adept i vår tradisjon. I Portalgraden arbeider studenten med alle de syv planetene for å balansere alle planetære krefter før inntrede i den indre orden.

amcl_ch03